HOME

text-logo

text-logo

text-logo

หรือ

และ

การลงทะเบียนแบบ On-site

ECTI logo 2014

ECTI-CARD 2014
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.


ประชาสัมพันธ์


กำหนดการที่สาคัญ

ส่งบทคัดย่อ เพื่อใช้สิทธิ์เบื้องต้น 20 มกราคม 2557
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศผลการพิจารณาบทความ 13 มีนาคม 2557
ส่งบทความต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ 1 เมษายน 2557
การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์
21-23 พฤษภาคม 2557