KEYNOTE SPEAKER

1-6-2014 12-24-07

Keynote Speaker 1 ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย

หัวข้อบรรยาย :

Applied Evolutionary Optimization:

Evolutionary Optimization is easy to use and it is effective. It is increasingly becoming popular in industrial applications. The method can be applied to variety of problems. This lecture introduces the method and gives examples of its application in many industries. Moreover, we will show the latest method being developed in research labs and their effective uses.

การประยุกต์วิธีหาคำตอบเหมาะสมที่สุดเชิงวิวัฒน์:

วิธีหาคำตอบเหมาะสมที่สุดเชิงวิวัฒน์ เป็นวิธีที่ใช้ง่ายได้ผลดี จึงนิยมใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม วิธีนี้สามารถใช้กับปัญหาหลายหลากรูปแบบ การบรรยายนี้ จะแนะนำวิธีหาคำตอบเหมาะสมที่สุดเชิงวิวัฒน์ และยกตัวอย่างการประยุกต์ในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังเสนอวิธีที่ทันสมัยในวงวิจัย รวมทั้งวิธีใช้งานให้ได้ผล

ประวัติ ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต วศ.บ. (ไฟฟ้า) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2523 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (Computer Eng.) มหาวิทยาลัย Edinburgh จากสหราชอาณาจักร มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญด้าน Robotics Evolutionary Computation Artificial Intelligence ประวัติด้านการตีพิมพ์ มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 40 บทความ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ทั้งในฐานข้อมูล IEEE และ ScienceDirect และผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์มากกว่า 40 เรื่อง ตั้งแต่ปี 2539 ในฐานข้อมูลของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลวิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม ประเทศไทย สาขา Computer Systems จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาคอมพิวเตอร์ ในงาน Thailand Mobile Application Symposium 2010 (TMAS 2010) วันที่ 30 กันยายน 2553 และรางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล ประจำปี 2553 รางวัลวิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม สาขาวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems Engineers) จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1-6-2014 12-24-07

Keynote Speaker 2 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก Ph.D. (Technology Management) จาก Technology University of the Philippines สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2543) ปริญญาโท M.Sc. (Electrical Engineering) จาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2520) และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2513)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2490 เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ภาคพายัพ เชียงใหม่) และได้รับการแต่งตั้งให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนดำรงตำแหน่งสำคัญๆ หลายตำแหน่งอาทิ อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ยิ่งกว่านั้นท่านมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ตลอดจนการนำ “ราชมงคล” สู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1-6-2014 12-24-20

Keynote Speaker 3 รศ.ดร. ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

หัวข้อบรรยาย เทคโนโลยีสายอากาศสำหรับการประยุกต์ใช้งานอาร์เอฟไอดี (Antenna Technology for RFID Applications)

ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในปี พ.ศ.2539 2541 และ 2544 ตามลำดับ จากนั้นได้เข้าเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยสายอากาศและแม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งประธาน IEEE MTT/AP/ED Thailand Chapter และ Associate Editor ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ IEICE Trans.Com. และ ECTI Trans. EEC และเป็นผู้ประเมินบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Trans. Antennas and Propagation, Electronics Letters, ECTI Trans. และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่างๆ ตลอดจนเป็น TPC Chair ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิเช่น International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP) และ Asia-Pacific Microwave Conference (APMC) งานวิจัยที่สนใจและมีความเชี่ยวชาญคือ การออกแบบสายอากาศสำหรับระบบสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) และการส่งผ่านกำลังงานไร้สาย เป็นต้น

บทคัดย่อ เทคโนโลยีสายอากาศสำหรับการประยุกต์ใช้งานอาร์เอฟไอดี (Antenna Technology for RFID Applications)
งานวิจัยนี้นำเสนอเทคโนโลยีและการออกแบบสายอากาศสำหรับเครื่องอ่านข้อมูล(Reader) และเครื่องลูกข่ายหรือแท็ก (Tag) สำหรับการประยุกต์ใช้งานอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) โดยรายละเอียดได้นำเสนอสายอากาศในรูปแบบใหม่สำหรับใช้งานในย่านความถี่ต่างๆ เช่น ย่านความถี่ต่ำ (LF) ย่านความถี่สูง (HF) ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF) และย่านความถี่ไมโครเวฟ (Microwave) ซึ่งสามารถนำไปใช้งานจริงได้หลากหลายประเภทเช่น งานลงทะเบียนสัตว์ในการจัดการฟาร์มอัตโนมัติ ห้องสมุดอัจฉริยะ เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ อุตสาหกรรมขนส่ง โลจิสติกส์และการจัดเก็บสำหรับคลังสินค้า เป็นต้น โดยในรายละเอียดของงานวิจัยนี้จะได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบสายอากาศเพื่อให้ได้อิมพีแดนซ์แมตชิ่งกับการใช้งาน มีการกระจายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยความแรงและทิศทางที่เหมาะสม ตลอดจนมีอัตราขยายที่เพียงพอที่จะทำให้ระบบการสื่อสารไร้สายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ