WELCOME MESSAGE

 สารจากอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ (ECTI-CARD 2014) ในการประชุมครั้งนี้เป็นการเน้นเนื้อหาการพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้วิจัย ผู้สนใจ ผู้ใช้งาน และผู้พัฒนา นำความรู้จากการประชุมมาใช้กับงานด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการผลิตบัณฑิต เพื่อออกไปรับใช้สังคมโดยมีความมุ่งหวังว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความยั่งยืนต่อไป

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Association) หรือ (ECTI Association) มีหัวข้อเรื่องบทความที่นำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ การประชุมดังกล่าว เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแหล่งในการดำเนินกิจกรรม พบปะและรวบรวมผลงานวิจัยในกลุ่มวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงผู้พัฒนาหรือผู้ใช้งานเทคโนโลยีหรือหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนำผลงานวิจัยที่นำเสนอไปต่อยอดเพื่อให้แตกแขนงมากขึ้น และส่งผลให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๖ ในครั้งนี้ เป็นส่วนขับเคลื่อนให้นักวิจัยได้เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยในแขนงต่าง ๆ และขออวยพรให้การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

(รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


สารจากนายกสมาคม ECTI

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology หรือ ECTI) มีภาระกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในด้านวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด โดยทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา อันส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย สมาคมได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยและพัฒนานำเสนอผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้สมาคมได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 2014) ขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักวิจัย นักประดิษฐ์ คณาจารย์ และนักศึกษา นำเสนอผลงานที่อาจต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในอนาคต

การประชุมวิชาการนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกตามนโยบายของสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2552 โดยในปีแรกๆ นั้น มีจำนวนบทความที่นำเสนอไม่มากนัก สถานที่จัดการประชุมจะหมุนเวียนไปในจังหวัดต่างๆ จนถึงปัจจุบันการประชุม ECTI-CARD เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของวงการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ โดยในปีนี้มีบทความที่มีคุณภาพสูงจำนวนมากกว่า 200 บทความ ผ่านการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและถูกนำเสนอในการประชุม บทความรับเชิญที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง และการจัด workshop เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในฐานะนายกสมาคม ECTI จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาได้เป็นอย่างดี ตลอดจนได้พบปะนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนา สามารถสร้างเครือข่ายการทำงานในอนาคตได้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป

ท้ายที่สุด สมาคมฯ ขอขอบพระคุณอย่างสูงแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะกรรมการจัดงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มีส่วนร่วมทุกท่าน จนทำให้การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงานและมึความสุขตลอดไป

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
นายกสมาคม ECTI