ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความ (18 ธันวาคม 2556) เพิ่มเติม >>

แบบฟอร์มการส่งบทความแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดบทคัดย่อ (สำหรับดาวน์โหลด Research Abstract ) หรือ (สำหรับดาวน์โหลด Innovation Abstract ) หรือ (Download for English Abstract )

หมวดบทความวิจัย-วิชาการ (ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้เป็น Template ) เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยจะต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้ รายละเอียดและ /หรือการนำไปใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

หมวดบทความสิ่งประดิษฐ์ (ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้เป็น Template ) เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยผู้เขียนบทความจะต้องนำผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดงในงานประชุมด้วย โดยผู้เขียนบทความจะต้องส่งบทความทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2014 เท่านั้น