CONTACT

 ติดต่อสอบถาม : เลขานุการการประชุม ผศ.ดร. กฤษดา ยิ่งขยัน (RMUTL)
มือถือ : 084-949-7272
 email : krisdacm@hotmail.com
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 โทร : 0-5392-1444 ต่อ 2641
 โทรสาร : 0-5321-3183
 ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  http://ecticard2014.ecticard.org/content/
Facebook ECTI-CARD 2014