VENUE/ACCESS

แผนที่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว


 
 

การเดินทาง

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ทางอากาศ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมต่อกับสนามบินต่างๆ ภายในประเทศหลากหลายสนามบิน เช่น สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินหาดใหญ่ สนามบินจังหวัดอุดรธานี สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต และ/หรือสนามบินอื่นๆ ตามแต่ละสายการบิน

ทางบก โดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารสายเหนือ รถไฟสายเหนือ

สถานที่จัดงาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

สถานที่จัดงาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

สถานที่จัดงาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

สถานที่จัดงาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

สถานที่จัดงาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

สถานที่จัดงาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

สถานที่จัดงาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

สถานที่จัดงาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

สถานที่จัดงาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ฝ่ายจัดสถานที่
มานัส สุนันท์
หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
มือถือ : 089-952-0293
email : manas_su@hotmail.com