ประกาศกำหนดการส่งบทความเมื่อ (17 ธันวาคม 2556) เพิ่มเติม >>

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

กำหนดการที่สาคัญ

 ส่งบทคัดย่อ เพื่อใช้สิทธิ์เบื้องต้น  20 มกราคม 2557
 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2557
 ประกาศผลการพิจารณาบทความ 13 มีนาคม 2557
 ส่งบทความต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ 1 เมษายน 2557
 การประชุมวิชาการงานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์
 21-23 พฤษภาคม 2557