CONFERENCE INFORMATION

วันจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์
21 – 23 พฤษภาคม 2557

สถานที่: โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 24 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  ประเทศไทย

URL: http://rmutl.ac.th

URL: http://chiangmai.rmutl.ac.th

URL: http://ecticard2014.ecticard.org

URL: http://www.chiangmaigrandview.com

ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ: ภาษาไทย