PAPER SUBMISSION

การจัดเตรียมและส่งบทความ

button_send_paper

การส่งบทความแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดบทคัดย่อ (สำหรับดาวน์โหลด Research Abstract ) หรือ (สำหรับดาวน์โหลด Innovation Abstract ) หรือ (Download for English Abstract )

หมวดบทความวิจัย-วิชาการ (ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้เป็น Template ) เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยจะต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้ รายละเอียดและ /หรือการนำไปใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

หมวดบทความสิ่งประดิษฐ์ (ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้เป็น Template ) เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยผู้เขียนบทความจะต้องนำผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดงในงานประชุมด้วย โดยผู้เขียนบทความจะต้องส่งบทความทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2014 เท่านั้น

หัวข้อบทความเป็นการประยุกต์ศาสตร์ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ในบริบทต่างๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1: เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มที่ 2: พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
กลุ่มที่ 3: การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
กลุ่มที่ 4: การขนส่ง จราจรและการจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 5: ระบบความปลอดภัย การยืนยันตัวตนและการตรวจจับ
กลุ่มที่ 6: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
กลุ่มที่ 7: วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์
กลุ่มที่ 8: เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพและการกีฬา
กลุ่มที่ 9: การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
กลุ่มที่ 10: การสื่อสาร ระบบสนับสนุนผู้ใช้ เครือข่ายสังคม และเครือข่ายไร้สาย
กลุ่มที่ 11: ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
กลุ่มที่ 12: เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานวิศวกรรมและการพาณิชย์
กลุ่มที่ 13: นวัตกรรมยานยนต์และการออกแบบ
กลุ่มที่ 14: หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 

การส่งบทความแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การส่งบทความฉบับย่อ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

บทความฉบับย่อต้องเป็นงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือนาเสนอที่ใดมาก่อนโดยให้ส่งเป็นรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านเว็บไซต์ของการจัดงานไม่เกินวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557 บทความฉบับย่ออาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 1 คอลัมน์ ซึ่งรายละเอียดต้องกล่าวถึงแนวความคิดหลักและความใหม่ของงาน ให้กล่าวถึงงานที่ทามาก่อนเพื่อให้เห็นความเด่นชัดของงานที่นาเสนอ ซึ่งในรายละเอียดอาจประกอบด้วยรูป ตาราง สมการและเอกสารอ้างอิง ที่ส่วนบนของบทความฉบับย่อประกอบด้วย ชื่อของบทความ ชื่อผู้แต่ง หน่วยงาน ที่อยู่ และให้เลือกกลุ่มของบทความที่ผู้แต่งต้องการส่งรายละเอียดของบทความฉบับย่อสามารถติดตามและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของการจัดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2014 เชียงใหม่ http://ecticard2014.ecticard.org/content

ขั้นตอนที่ 2 การส่งบทความฉบับเต็มเพื่อกระบวนการพิจารณาบทความ แบ่งออกเป็น 2 หมวด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

1. เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยจะต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้ รายละเอียดและ/หรือการนาไปใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
2. เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 4 หน้า หรือ 2 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยผู้เขียนบทความจะต้องนาผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดงในงานประชุมหรือกรณีผู้เขียนบทความไม่สะดวกในการนาผลงานมาจัดแสดงให้ผู้บรรยายนาเสนอเลือกรูปแบบการบรรยายเป็นแบบโปสเตอร์
ผู้เขียนบทความทั้ง 2 รูปแบบจะต้องส่งบทความทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2014 เท่านั้น บทความฉบับสมบูรณ์ทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยพิจารณาจากคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานเป็นหลัก

ขั้นตอนที่ 3 การส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อการตีพิมพ์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

ผู้เขียนบทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาบทความโดยรูปแบบเป็นไปตามรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ http://ecticard2014.ecticard.org/content/  พร้อมกันนี้ให้ทำการลงทะเบียนซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของผู้แต่งหลักที่ทำการลงทะเบียนไว้ในระบบ

รูปแบบการนาเสนอบทความแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. บทความวิจัย-วิชาการ: ให้นำเสนอด้วยวาจา โดยใช้ PowerPoint Slide ที่เตรียมมาเอง ทางทีมผู้จัดงานจะเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี USB-port ไว้ให้ที่ห้องนำเสนอผลงาน ผู้บรรยายมีเวลาในการนำเสนอ 15 นาที และอีก 5 นาทีสำหรับคำแนะนำ การถามและตอบคำถาม (ดูกำหนดการอย่างไม่เป็นทางการที่นี่)

2. บทความสิ่งประดิษฐ์: ให้นำเสนอแบบโปสเตอร์ โดยใช้แผ่นกระดาษ Poster ที่เตรียมมาเองและ/หรืออาจนำผลงานสิ่งประดิษฐจริงมาแสดงด้วยก็ได้หากขนย้ายไม่ลำบากจนเกินไป ทางทีมผู้จัดงานจะเตรียมพื้นที่/สถานที่สำหรับให้นำเสนอผลงาน ผู้บรรยายต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ตลอดทั้งช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งมีเวลาในการนำเสนอ 2 ชั่วโมง เพื่อสนทนา ถามและตอบร่วมกับผู้ที่สนใจ (ดูตัวอย่างและดาวน์โหลด Template ที่นี่)

โดยผู้เขียนบทความจะต้องส่งบทความทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซด์การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2014 เท่านั้น

  • ทุกบทความจะถูกส่งให้ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละกลุ่มพิจารณา
  • บทความที่ตอบรับแล้ว ผู้เขียนบทความจะต้องนำเสนอบทความของตนเองในการประชุมครั้งนี้
  • ผู้เขียนบทความแต่ละบทความอย่างน้อย 1 คน ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
  • บทความที่ได้รับการคัดเลือก จะนำเสนอในงานประชุม และตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

บทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพ ความสมบูรณ์ของงาน ประสิทธิภาพ และการนำไปใช้งานจริง โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะนำเสนอในงานประชุม และตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

โครงร่างการประเมินบทความ ECTI-CARD 2014

1. ประโยชน์ต่อส่วนรวม (Contribution)

1.1 มีประโยชน์อย่างมาก (มีผลกระทบสูง) ในแง่ของการบูรณาการความรู้ และการประหยัดทรัพยากร การลงทุน และเวลา
1.2 มีประโยชน์มากในแง่ของการบูรณาการความรู้ หรือการช่วยประหยัดทรัพยากร การลงทุน และเวลา
1.3 อาจจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ แต่ยังไม่ชัดเจนนัก
1.4 เหมือนเป็นงานที่ไม่ได้นำไปใช้จริง แต่ก็ยังมีประเด็นที่สามารถเป็นประโยชน์
1.5 ไม่มีประโยชน์ หรือผลกระทบใด ๆ

2. ความสมบูรณ์ของงาน (Completeness)

2.1 นวัตกรรมที่พร้อมใช้งาน ส่วนติดต่อผู้ใช้ดีมาก พร้อมมีการทดลองและการวิเคราะห์ผลถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น มีการวิเคราะห์ผลโดยกระบวนการทางสถิติ)
2.2 นวัตกรรมที่พร้อมใช้งาน ส่วนติดต่อผู้ใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ พร้อมด้วยการทดลองบางส่วนและวิเคราะห์ผลถูกต้องตามการทางวิทยาศาสตร์
2.3 เกือบจะเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์ มีการแสดงผลการทดลองบางส่วน และมีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์
2.4 ไม่จัดเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์ และมีผลการทดลองบางส่วน
2.5 เป็นเพียงการนำเสนอแนวคิดเท่านั้น ไม่เป็นนวัตกรรมจริง

3. ประสิทธิผลต่อการลงทุน (Effectiveness)

3.1 ประสิทธิผลสูง (ค่าการลงทุนต่ำเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ)
3.2 ประสิทธิผลอยู่ในระดับดีด้วยการลงทุนที่เหมาะสม
3.3 การลงทุนต่ำและระบบมีประโยชน์ในบางประการ
3.4 ยังไม่ชัดเจนนัก แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผลดีในการลงทุนระยะยาว
3.5 การลงทุนสูงมาก หรือระบบมีความซับซ้อนสูงแต่มีประโยชน์น้อย

4. การนำไปประยุกต์ใช้งานจริง (Real Adoption)

4.1 สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือได้มีการนำไปใช้จริงแล้วพร้อมมีการแสดงผลการทำงาน
4.2 ระบบได้ผ่านการทดสอบในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงแล้ว
4.3 ได้ข้อมูลความต้องการมาจากผู้ใช้จริงพร้อมมีการทดสอบบางส่วน
4.4 ไม่เคยได้ประสานงานกับผู้ใช้จริง และยังอยู่ในช่วงการทดสอบเบื้องต้น
4.5 เป็นเพียงการจำลองการทำงานของระบบยังไม่เคยหารือ หรือหารือเพียงเล็กน้อยกับผู้ใช้งานจริง

5. ทักษะนำเสนอ (Paper Readability)

5.1 นำเสนอได้อย่างดีเยี่ยม อ่านได้อย่างไม่ติดขัด
5.2 นำเสนอได้ดี มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม
5.3 สามารถอ่านเข้าใจได้ แต่มีที่ผิดอยู่บ้างเล็กน้อย
5.4 ยากแก่การเข้าใจ มีที่ผิดมาก และมีจุดที่ต้องแก้ไขอยู่หลายแห่ง
5.5 นำเสนอได้แย่มาก หรือมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม